VLAIO bodemverdichting

ILVO, Inagro, Bodemkundige Dienst van België (BDB) en Universiteit Gent gaan samen op zoek naar preventiemaatregelen tegen en oplossingen voor bodemverdichting in de landbouw. Via veldproeven en samenwerking met landbouwers, loonwerkers, machineconstructeurs en bandenfabrikanten willen we tot efficiënte en haalbare oplossingen komen.

Bodemverdichting is, naast bodemerosie, één van de belangrijkste fysische bedreigingen van de bodem en grotendeels het gevolg van het gebruik van grote, zware machines, vaak in combinatie met een natte bodem. Bodemdegradatie een halt toeroepen werd door de Verenigde Naties naar voor geschoven als één van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG 15). Ook de Vlaamse Overheid zet tegenwoordig sterk in op het voorkomen en remediëren van bodemverdichting. Het fenomeen heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de beworteling, nutriëntenopname en bijgevolg ook gewasopbrengst maar compromitteert ook een goede waterhuishouding. Een verdichte bodem verhindert immers een goede afvoer van water in natte periodes en bemoeilijkt het opstijgen van vocht uit de diepere lagen in droge omstandigheden. ILVO, UGent, BDB en Inagro gaan daarom op zoek naar efficënte en economisch haalbare maatregelen ter preventie en remediëring van bodemverdichting.

Het onderzoek richt zich op veldproeven, in nauwe samenwerking met landbouwers, loonwerkers, machineconstructeurs en bandenfabrikanten. Concreet worden tests uitgevoerd naar mechanische innovatie, gewasopvolging en bewerkingstijdstip. Bestaande en nieuwe kennis over bodemverdichting willen we verspreiden via deze website, nieuwsbrieven, studiedagen, demonstraties, artikels in de vakpers en het verder uitbreiden van de bestaande Terranimo© tool.

Gezocht

Voor dit project zijn we op zoek naar praktijkpercelen (akker- en grasland) met een sterk aanwezige bodemverdichting waarbij ook een duidelijk effect op de waterhuishouding van het perceel en/of het gewas is.
Ben jij kandidaat-proefveldhouder? Neem contact op met: tommy.dhose@ilvo.vlaanderen.be / 09 272 26 69 of tcoussement@bdb.be / 016 31 09 22.